Privacy- en cookiebeleid

Deze bijgewerkte versie van ons privacy- en cookiebeleid wordt van kracht voor bestaande gebruikers van onze diensten op 23 mei 2018.

 1. Invoering

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en klanten te beschermen; in dit beleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website om toestemming vragen voor ons gebruik van cookies.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacycontroles te gebruiken, kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken. U hebt toegang tot de privacyinstellingen via uw account.

1.5 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar Passion Connection LTD. Zie Sectie 17 voor meer informatie over ons.

 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In deze sectie 2 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (" gebruiksgegevens "). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analysevolgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 Wij kunnen uw accountgegevens (" accountgegevens ") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website en ons bedrijf, de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract, bestelling aan te gaan.

2.4 Wij kunnen informatie die u plaatst verwerken voor publicatie op onze website of via onze diensten (" publicatiegegevens "). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website en ons bedrijf of de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract, bestelling aan te gaan.

2.5 We kunnen informatie verwerken in elke aanvraag die u ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (" aanvraaggegevens "). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.6 We kunnen informatie met betrekking tot onze klantrelaties verwerken, inclusief klantcontactgegevens (" klantrelatiegegevens "). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of functie, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever omvatten. De bron van de klantrelatiegegevens bent u of uw werkgever. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het goede beheer van onze klantrelaties.

2.7 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons aangaat en/of via onze website, dienst (" transactiegegevens "). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en een goede administratie van die transacties bij te houden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract/bestelling tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract/bestelling aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website en ons bedrijf .

2.8 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (" meldingsgegevens "). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming of de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract/bestelling aan te gaan.

2.9 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met alle communicatie die u naar ons verzendt (" correspondentiegegevens "). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens omvatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metadata die zijn gekoppeld aan communicatie die wordt gedaan met behulp van de contactformulieren van de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers.

2.10 De nieuwsbrief bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Aan de hand van de embedded tracking pixel kan de Test zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectievelijke afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven door middel van de double-opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. The Passion Connection LTD. beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

2.11 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden genoemd, verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.12 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in deze polis worden genoemd, waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.13 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze Sectie 2, kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.14 We bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt. Een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal waar een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen (pseudoniem) gebruiker . Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een bepaalde opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich kan verontschuldigen bij een inbreuk. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of dient ter verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De opmerkingen die in de blog worden gemaakt, kunnen door derden worden onderschreven. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de opmerkingen die volgen op zijn opmerkingen over een bepaalde blogpost.

Als een betrokkene besluit zich op de optie te abonneren, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestigingsmail om de dubbele opt-in-procedure te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres voor deze optie heeft gekozen. De mogelijkheid om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden beëindigd.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

3.1 Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

 1. Uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de rechtsgronden, uiteengezet in dit beleid. Informatie over onze bedrijvengroep is te vinden op passconn.com

4.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers geïdentificeerd op passconn.com/3do.pdf voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. overeenkomst, bestelling.

4.4 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, bijv. Paypal, Skrill, Stripe, Tpay, list at url. We delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie vinden over het privacybeleid en de praktijken van de betalingsdienstaanbieders passconn.com/3po.pdf.

4.5 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van die geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op onze website zijn geïdentificeerd om hen in staat te stellen contact met u op te nemen, zodat zij u relevante goederen en/of Diensten. Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die we aan hem verstrekken; en door contact met u op te nemen, zal elke dergelijke derde partij u een kopie verstrekken van zijn eigen privacybeleid, dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde partij zal regelen.

4.6 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

 1. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 Wij en onze andere groepsmaatschappijen hebben kantoren en faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.3 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Australië, Polen. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.4 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

 1. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

6.1 Dit artikel 6 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

6.5 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie 6, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 1. Wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 We kunnen u per e-mail of via het privéberichtensysteem op onze website op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

 1. Jou rechten

8.1 In deze sectie 8 hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Dienovereenkomstig dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht op gegevenswissing;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht op bevestiging of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens door uw account/profiel te bezoeken wanneer u bent ingelogd op onze website.

8.4 U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

8.5 In sommige omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op gegevenswissing. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.6 In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

8.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet meer verwerken.

8.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

8.10 Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract,

en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen of door contact met ons op te nemen via het contactformulier, naast de andere methoden die in deze sectie 8 worden gespecificeerd.

 1. Websites van derden

9.1 Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden.

9.2 We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid en de praktijken van derden.

 1. Persoonsgegevens van kinderen

10.1 Onze website en diensten zijn gericht op personen ouder dan 13 jaar.

10.2 Als we reden hebben om aan te nemen dat we persoonlijke gegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databases hebben, zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen.

 1. Informatie bijwerken

11.1 Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

 1. Over cookies

12.1 Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan de Test de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webshop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

12.2 Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

12.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

 1. Cookies die we gebruiken

13.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert. Cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: sessiecookies;

(b) status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website;

(c) winkelwagentje - we gebruiken cookies om de staat van uw winkelwagentje bij te houden terwijl u door onze website navigeert;

(d) personalisatie - we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren;

(e) beveiliging - we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen;

(f) reclame - we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn;

(g) analyse - we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en

(h) toestemming voor cookies - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

 1. Cookies gebruikt door onze serviceproviders

14.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

14.2 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/ .

14.3 We kunnen op onze website op interesses gebaseerde advertenties van Google AdSense publiceren. Deze zijn door Google afgestemd op uw interesses. Om uw interesses te bepalen, volgt Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet met behulp van cookies. We publiceren Google AdSense-advertenties op onze website. Om uw interesses te bepalen, volgt Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet met behulp van cookies. Door dit gedrag te volgen, kan Google de advertenties die u op andere websites ziet, afstemmen op uw interesses (maar we publiceren geen op interesses gebaseerde advertenties op onze website). U kunt interessecategorieën die aan uw browser zijn gekoppeld, bekijken, verwijderen of toevoegen door naar: https://adssettings.google.com te gaan. U kunt zich ook afmelden voor de AdSense-partnernetwerkcookie met behulp van die instellingen of met behulp van het opt-outmechanisme voor meerdere cookies van het Network Advertising Initiative op: http://optout.networkadvertising.org . Deze opt-out-mechanismen zelf gebruiken echter cookies, en als u de cookies uit uw browser wist, blijft uw opt-out niet behouden. Om ervoor te zorgen dat een opt-out wordt gehandhaafd met betrekking tot een bepaalde browser, kunt u overwegen de Google-browserplug-ins te gebruiken die beschikbaar zijn op: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

14.4 Wij gebruiken socialmedia-cookies. Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt met behulp van een knop voor het delen van sociale media of een "Vind ik leuk"-knop op onze site of wanneer u uw account koppelt of deelneemt aan onze inhoud op of via een sociale netwerkwebsite zoals Facebook of Twitter. Het sociale netwerk registreert dat je dit hebt gedaan.

14.5 We gebruiken serviceproviders die worden vermeld op passconn.com/3po.pdf. Die dienst maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden, zoals sociale media, hele lijst op gespecificeerd op passconn.com/3po.pdf. U kunt het privacybeleid van deze dienstverlener bekijken op gespecificeerd op passconn.com/3po.pdf.

 1. Cookies beheren

15.1 De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren en cookies te verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter actuele informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac (Safari); en

(f) https://support.microsoft.com/help/4468242 (Edge).

Meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org.

15.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

15.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website, service gebruiken.

 1. Cookievoorkeuren

16.1 U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website beheren. Meestal kunt u cookies verwijderen of weigeren via uw browserinstellingen. Om dit te doen, volgt u de instructies van uw browser (meestal te vinden in de "instellingen", "help", "tools" of "bewerken" faciliteit). Veel browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren totdat u uw instellingen wijzigt.

 1. Onze gegevens

17.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Passion Connection LTD.

17.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 8252252, en onze statutaire zetel is:

44 Broadway
Londen
E15 1XH
Verenigd Koninkrijk

17.3 Onze hoofdvestiging is:

44 Broadway
Londen
E15 1XH
Verenigd Koninkrijk .

17.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) het gebruik van het contactformulier op onze website;

(c) telefonisch, op het contactnummer gepubliceerd op onze website of

(d) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

 1. Vertegenwoordiger binnen de Europese Unie

18.1 Onze vertegenwoordiger binnen de Europese Unie met betrekking tot onze verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming is Passion Connection LTD. Passion Connection LTD d/b/a Lucidsamples is de beheerder van uw persoonlijke gegevens in het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Zie het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hierboven voor contactgegevens.

Onze EU-vertegenwoordiger kunt u bereiken op:mail .

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

19.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:mail .