VOORWAARDEN


Lees deze algemene voorwaarden voordat u producten van onze site bestelt.

Op deze pagina leest u onder welke voorwaarden Passion Connection LTD. licentieert de producten op onze websites www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl (de Site of de Website) aan u, de gebruiker.

Begrijp alsjeblieft dat je door het bestellen van een van onze producten akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Het is een contract tussen u, de gebruiker en ons Passion Connection LTD.

We hopen dat u deze voorwaarden acceptabel vindt. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik onze website dan niet.


1. INFORMATIE IN DE PRODUCTEN

Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is, geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de wandeling en zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten verkregen uit de gebruik van dergelijke informatie. De informatie vormt geen enkele vorm van advies of aanbeveling.


2. PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle vermelde prijzen zijn eenheidsprijzen, ofwel in Britse ponden in euro's, Amerikaanse dollars of Poolse zloty's. Wij zijn niet btw-geregistreerd. We bieden geen prijsbescherming of restitutie in het geval van een prijsdaling of promotie.

Alle betalingen worden gedaan via Paypal, Moneybookers, bankoverschrijving, creditcard of bankpas. Uw kaart wordt pas gedebiteerd wanneer de voorbeeldbestanden voor u beschikbaar zijn om te downloaden.

Als de uitgever van uw kaart weigert om de betaling te autoriseren, zullen we uw bestelling niet accepteren en zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering en zijn we niet verplicht om u op de hoogte te stellen van de reden voor de weigering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het in rekening brengen van kosten door uw kaartuitgever of bank als gevolg van onze verwerking van uw creditcard-/debetkaartbetaling in overeenstemming met uw bestelling.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Tenzij anders vermeld, is Passion Connection LTD. of onze licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de Website en materialen op de Website. Behoudens de onderstaande licentie, zijn al onze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

3.2 Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, elke aanpassing, upgrade of update van monsters.

De naam Lucidsamples, handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op goodwill, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, rechten op enige vertrouwelijke informatie, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd, dergelijke rechten blijven bestaan in enig deel van de wereld.

3.3 U verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in deze intellectuele eigendomsrechten door de licentie te kopen om de producten te gebruiken of door de producten op onze Site te gebruiken of te exploiteren.

3.4 Alle inhoud op de site, zoals tekst, grafische afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en software, zijn allemaal eigendom van Passion Connection LTD. tenzij anders vermeld en worden beschermd door internationale auteursrechtwetten.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

4. VOORWAARDEN VAN DE LICENTIE

De geluiden (of muziekvoorbeelden) zijn het exclusieve eigendom van hun fabrikant en/of Passion Connection LTD. (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Licentiegever") en worden aan u in licentie gegeven als de oorspronkelijke eindgebruiker ("Licentienemer"), voor gebruik zoals hierna vermeld. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze licentie worden verleend, zijn exclusief voorbehouden aan de Licentiegever.

Als u een zakelijke klant bent (Studio, College, School of andere instelling), zie punt 4.6.

Voor gebruik van gratis stalen zie punt 4.7.

Gebruiksgebieden waarbinnen de Licentienemer Geluiden/Muziekvoorbeelden mag gebruiken die via de Site zijn gekocht, tenzij de Licentie voor een bepaald product anders bepaalt:

4.1. De Licentienemer mag de Geluiden/Muziekvoorbeelden gebruiken in combinatie met andere geluiden in muziekproducties (waaronder soundtracks van films, videoproducties, radio-/tv-programma's of commercials, computerspelletjes en multimediapresentaties, bibliotheekmuziek), openbare optredens en andere redelijke muzikale doeleinden binnen muzikale composities.

4.2. De Licentienemer is bevoegd de Geluiden te wijzigen en de Geluiden voor commerciële doeleinden te gebruiken als onderdeel van een muzikale compositie in combinatie met andere geluiden.

4.3. De Licentienemer heeft niet het recht om de Geluiden afzonderlijk te gebruiken als geluidseffecten (dwz een opeenvolging van muziekevenementen) of binnen concurrerende producten die worden verkocht of opnieuw in licentie worden gegeven aan meerdere derden. In dergelijke scenario's moet de Licentienemer een aanvraag indienen bij Passion Connection LTD. voor een verlenging van de vergunning.

4.4. Uitsluitend de Licentienemer is bevoegd om de geluiden te gebruiken. Het recht van de Licentienemer is NIET overdraagbaar. Elke doorverkoop, herlicentie of andere vormen van distributie van de Geluiden, zoals ze bestaan of gewijzigd zijn, zijn strikt verboden. U bent niet gemachtigd om de geluiden te verkopen, uit te lenen, te verhuren, te leasen, toe te wijzen, te uploaden naar of te downloaden van een server, of om het even welk geluid over te dragen aan een andere gebruiker, of voor gebruik in een concurrerend product.

4.5. De Licentiegever is niet aansprakelijk voor geschiktheid van de geluiden voor een bepaald doel van de Licentienemer.

4.6 In het geval van een BEDRIJFSKLANT:

De licentie regelt problemen met betrekking tot het uitbrengen van originele tracks met behulp van de geluiden en geproduceerd door de naam van het etablissement of de studio. Het is mogelijk om individuele namen toe te voegen. Als een persoon binnen de organisatie de intentie heeft om de geluiden zoals geproduceerd onder zijn of haar eigen naam te gebruiken, moet hij/zij een licentieovereenkomst verkrijgen om een ander product te kopen. Instellingen en instellingen, zoals scholen, hogescholen of onderwijsinstellingen, kunnen een licentie voor meerdere gebruikers aanschaffen waarop wij een korting kunnen verlenen. Bent u een zakelijke klant en heeft u vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres:

e-mail

4.7 De licentie met GRATIS MONSTERS:

Om u een idee te geven van wat er in het volledige releasepakket zit, bieden we u gratis voorbeelden aan. De monsters dienen uitsluitend voor demonstratiedoeleinden, maar voor uw comfort en respect bent u geautoriseerd om ze te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het enige dat u hoeft te weten en te doen, is om Lucid Samples krediet en erkenning te geven als de eigenaar van samples die je hebt gebruikt om een track, mix of andere doeleinden te maken.

Samenvattend, terwijl u ons de eer geeft voor de monsters, hebt u het recht om ze vrij te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Als u uw dankbaarheid wilt tonen, kunt u het commerciële monsterpakket kopen waarvan de gratis exemplaren zijn gepresenteerd. Dat zal ons helpen en motiveren om nog meer promotionele voorbeeldpakketten te maken voor de DJ- en muziekproductiegemeenschap.

Als u vragen heeft over de licentie, de manier waarop deze moet worden gebruikt of andere vragen, kunt u ons een e-mail sturen op het e-mailadres:

e-mail

5. GEBRUIK VAN PRODUCTEN

5.1 De standaardlicentie in geval van BETAALDE MONSTERS:

Wie kan nog meer de geluiden gebruiken van het product dat ik heb gekocht?

Uitsluitend de OORSPRONKELIJKE KOPER heeft het recht om de geluiden commercieel te gebruiken, terwijl u niet bevoegd bent om de geluiden te VERKOPEN, noch om ze gratis aan derden te verstrekken. Als u dit doet, is een dergelijke derde partij verplicht om royalty's te betalen aan Passion Connection LTD. in geval van commercieel gebruik van de geluiden. U overtreedt daarmee de wet en u kunt een hoge boete krijgen . Verder ben je niet bevoegd om de samples op een torrent- of file sharing netwerk/websites te plaatsen.

5.2 Als tegenprestatie voor uw betaling aan ons van de relevante vergoeding voor het product, verlenen wij u een niet-exclusieve licentie om één product te downloaden en een exemplaar van het product te maken voor uw eigen back-updoeleinden.

5.2 U stemt ermee in om voor uzelf of via een derde partij het product of de website niet geheel of gedeeltelijk te distribueren, verkopen, uitlenen of commercieel te exploiteren, behalve zoals toegestaan door deze overeenkomst, het geheel of een deel ervan te demonteren, decompileren, aan te passen, te wijzigen of samen te voegen van het product. Het is niet toegestaan om het product geheel of gedeeltelijk te wijzigen met het oog op verdere distributie, verkoop.

5.3 Ondernemen De producten van Lucidsamples zijn op eigen risico. In geen geval zal Passion Connection LTD. of een van zijn functionarissen, directeuren of werknemers is verantwoordelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker van monsters. Dit omvat, zonder beperking, inkomensverlies, gegevensverlies, ongevallen tijdens het luisteren naar de inhoud, schade aan uw audio-/computerapparatuur of gegevens die erop zijn opgeslagen als gevolg van downloads of voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe deze ook ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar. U stemt ermee in te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van een head to lucidsamples.com-samples of als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Passion Connection LTD. raadt u, de gebruiker, ten zeerste aan om tijdens de wandeling alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en te allen tijde alert en waakzaam te blijven voor uw omgeving.

6. LUCIDSAMPLES-PRODUCTEN DOWNLOADEN

6.1 Zodra uw betaling via de Website is verwerkt, kan het product voor een periode van 72 uur worden gedownload. Nadat deze periode is verstreken, betreuren wij het dat u het product niet kunt downloaden, tenzij wij schriftelijk akkoord gaan.

6.2 We garanderen niet dat onze website of de servers die deze beschikbaar maken ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn of dat u te allen tijde toegang zult hebben tot uw account om het product te downloaden.

6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet-functioneren van het product als u niet voldoet aan de minimale technische vereisten die op onze Website zijn uiteengezet.

6.4 Als u het product niet kunt downloaden, neem dan per e-mail contact op met onze klantenservice op:

e-mail

Zorg ervoor dat u uzelf identificeert en details geeft over het probleem dat u tegenkomt.

6.5 Passion Connection LTD. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een download te weigeren; in dat geval wordt een eventueel ontvangen betaling gerestitueerd.

6.6 Passion Connection LTD. biedt een optie om cd/dvd-samples te bestellen, waarbij extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Houd er rekening mee dat afbeeldingen op producten geen deel uitmaken van producten, ze worden niet naar de klant verzonden wanneer verzending per post is geselecteerd. Die afbeeldingen zijn alleen ter illustratie.

7. MISBRUIK VAN LUCIDSAMPLES-WEBSITES

7.1 U mag onze door Site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die met onze Site is verbonden. U mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

7.2 In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk.

7.3 De toegang tot bepaalde delen van onze Website is beperkt. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, te beperken.

7.4 Als we u een gebruikers-ID en wachtwoord verstrekken om u toegang te geven tot beperkte delen van onze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat die gebruikers-ID en dat wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord.

7.5 We kunnen uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken uitschakelen of als u een van het beleid of de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website of enige andere contractuele verplichting die u aan ons verschuldigd bent, schendt.

8. PASSIE VERBINDING LTD. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Passion Connection LTD. aansprakelijkheid onder deze overeenkomst zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs van het product dat u koopt.

8.2 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen die worden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

8.3 In geen geval zal Passion Connection LTD. of een van zijn functionarissen, investeerders, directeuren of werknemers, verantwoordelijk zijn voor enig bedrag of soort verlies of schade die zou kunnen voortvloeien voor u of een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met de site of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken, of resulteert in het gebruik van de site en alle websites die van/naar de site zijn gelinkt en alle materialen die erop zijn geplaatst. Dit omvat, zonder beperking, verlies van inkomsten, gegevens, winsten, goodwill, contracten, gebruik van geld of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, ongevallen tijdens het luisteren naar de inhoud, schade aan uw audio-/computerapparatuur of gegevens die erop zijn opgeslagen als gevolg van downloads of als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de site of uw downloaden van materiaal van de site of een website gelinkt van/naar de Site of voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

8.4 Indien het product links of verwijzingen naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links of verwijzingen uitsluitend ter informatie verstrekt. Alle transacties die u met dergelijke derden hebt, zijn onderworpen aan hun algemene voorwaarden (indien van toepassing). Wij verzoeken u ons geen zorgen te maken over het door hen verstrekte materiaal.

8.5 Passion Connection LTD. niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door gedistribueerde denial-of-service-aanvallen, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, programma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of uw download van enig materiaal dat erop is gepost, of een website waarnaar van/naar de website is gelinkt.

8.6 Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin verplichten wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op deze website up-to-date wordt gehouden.

9. VOORWAARDEN EN BEINDIGING VAN DE LICENTIE

9.1 Deze overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd, maar wordt onmiddellijk en automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan een van de voorwaarden in deze overeenkomst. In dat geval moet u al het materiaal dat van onze site(s) is gekopieerd of gedownload, vernietigen en ons schriftelijk bevestigen dat u dit hebt gedaan.

9.2 Als we op enig moment tijdens de looptijd van een contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder het contract of een van deze algemene voorwaarden, of als we er niet in slagen om een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we behoren recht heeft op grond van het contract, houdt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen in en ontheft het u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen.

9.3 We kunnen dit contract, of een van onze rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het contract overdragen, toewijzen, belasten, uitbesteden of anderszins vervreemden.

9.4 U mag dit contract, of enige van uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, belasten of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. ALGEMEEN

10.1 Head to foot kan deze algemene voorwaarden op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende Algemene voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.

10.2 Wanneer u onze site gebruikt, accepteert u dat alle communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op onze website te plaatsen.

10.3 Deze algemene voorwaarden vormen samen met ons privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

10.4 Alle andere vragen, opmerkingen of verzoeken dienen per e-mail te worden gericht aan:

e-mail

11. TOEPASSELIJK RECHT

Engels recht is van toepassing op contracten voor de aankoop en verkoop van de producten via de Website. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke contracten is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

12. RETOUR- EN ANNULERINGSBELEID

Wij bieden niet-tastbare onherroepelijke goederen aan. De gekochte producten worden niet gerestitueerd. Er zijn geen annuleringen van online bestellingen. Er zijn echter gevallen waarin de restitutie kan worden verleend:

- het product is niet geleverd (problemen met de post)

- het was beschadigd (bestanden beschadigd) en we kunnen u niet de volledig werkende bestanden bezorgen

Alle betalingen die zijn gedaan op www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl worden niet gerestitueerd.

Als u twijfelt over de geschiktheid van het product dat u bestelt, luister dan naar de demo van het product op deze website of neem rechtstreeks contact met ons op voor meer informatie.

13. INFORMATIE OVER ONS

Passion Connection LTD.
44 Broadway
Londen
E15 1XH
Verenigd Koninkrijk
Lucidsamples is een merk en een handelsdivisie van Passion Connection LTD.
Bedrijfsregistratienummer: 8252252, geregistreerd in Engeland en Wales.

Websites www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl zijn eigendom van Passion Connection LTD. Alle rechten voorbehouden.
Email ons:

mail

Laatst gewijzigd juni 2015

Niet dupliceren of herdistribueren in welke vorm dan ook.