REGULAMIN


Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed zamówieniem jakichkolwiek produktów z naszej Witryny.

Ta strona zawiera warunki, na jakich Passion Connection LTD. udziela licencji na produkty na naszych stronach internetowych www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl (Serwis lub Witryna) tobie, użytkownikowi.

Proszę zrozumieć, że zamawiając którykolwiek z naszych produktów, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jest to umowa pomiędzy Tobą, użytkownikiem a nami Passion Connection LTD.

Mamy nadzieję, że te warunki i postanowienia są dla Ciebie akceptowalne. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej Witryny.


1. INFORMACJE W PRODUKTACH

Chociaż podejmowane są wszelkie uzasadnione starania, aby zapewnić, że informacje są zawsze dokładne i kompletne, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności lub kompletności spaceru i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane z wykorzystanie takich informacji. Informacje nie stanowią porady ani rekomendacji.


2. CENY I PŁATNOŚCI

Wszystkie podane ceny są cenami jednostkowymi, w funtach szterlingach w euro, dolarach amerykańskich lub polskich złotych. Nie jesteśmy płatnikiem VAT. Nie zapewniamy ochrony cen ani zwrotów w przypadku obniżenia ceny lub promocji.

Wszystkie płatności są dokonywane przez Paypal, Moneybookers, przelew bankowy, karty kredytowe lub debetowe. Twoja karta zostanie obciążona dopiero wtedy, gdy pliki próbek zostaną udostępnione do pobrania.

Jeśli wystawca Twojej karty odmówi autoryzacji płatności, nie przyjmiemy Twojego zamówienia i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy oraz nie jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o przyczynie odmowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystawcę karty lub bank obciążający Cię w wyniku przetwarzania przez nas Twojej płatności kartą kredytową/debetową zgodnie z Twoim zamówieniem.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 O ile nie określono inaczej, Passion Connection LTD. lub nasi licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do Witryny i materiałów w Witrynie. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie nasze prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

3.2 Obejmują one, ale nie ograniczają się do wszelkich adaptacji, aktualizacji lub aktualizacji próbek.

Nazwa Lucidsamples, znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa do renomy, prawa do projektów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do baz danych, prawa do wszelkich informacji poufnych, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, takie prawa obowiązują w dowolnej części świat.

3.3 Nie uzyskasz żadnych praw, tytułów ani udziałów w tych prawach własności intelektualnej, kupując licencję na używanie produktów lub używając lub eksploatując produkty w naszej Witrynie.

3.4 Wszystkie treści zawarte na Stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania i oprogramowanie, są własnością Passion Connection LTD. o ile nie zaznaczono inaczej i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony z naszej Witryny w celach osobistych i możesz zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na materiały opublikowane w naszej Witrynie.

Nie możesz w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii żadnych materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, a także nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów materiałów w naszej Witrynie musi być zawsze potwierdzony.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów w naszej Witrynie do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej Witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

4. WARUNKI LICENCJI

Dźwięki (lub próbki muzyczne) stanowią wyłączną własność ich producenta i/lub Passion Connection LTD. (zwanych dalej łącznie „Licencjodawcą”) i są licencjonowane dla Ciebie jako pierwotnego użytkownika końcowego („Licencjobiorca”) na przedmiot użytkowania, jak określono poniżej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej licencji, są zastrzeżone wyłącznie dla Licencjodawcy.

Jeśli jesteś klientem korporacyjnym (Studio, College, Szkoła lub inna instytucja) patrz punkt 4.6.

Aby skorzystać z bezpłatnych próbek, zob. pkt 4.7.

Pola użytkowania, w ramach których Licencjobiorca może korzystać z Dźwięków/Próbek Muzyki zakupionych za pośrednictwem Serwisu, chyba że Licencja na dany produkt stanowi inaczej:

4.1. Licencjobiorca może używać Dźwięków/Próbek Muzyki w połączeniu z innymi dźwiękami w produkcjach muzycznych (w tym ścieżki dźwiękowe takich jak filmy, produkcje wideo, programy radiowe/telewizyjne lub reklamy, gry komputerowe i prezentacje multimedialne, muzyka z biblioteki), występy publiczne, oraz inne uzasadnione cele muzyczne w obrębie kompozycji muzycznych.

4.2. Licencjobiorca jest upoważniony do modyfikowania Dźwięków i używania Dźwięków w celach komercyjnych jako część kompozycji muzycznej w połączeniu z innymi dźwiękami.

4.3. Licencjobiorca nie ma prawa do używania Dźwięków w izolacji jako efektów dźwiękowych (tj. sekwencji wydarzeń muzycznych) lub w ramach jakichkolwiek konkurencyjnych produktów, które są sprzedawane lub ponownie licencjonowane wielu stronom trzecim. W takich sytuacjach Licencjobiorca musi złożyć wniosek do Passion Connection LTD. o przedłużenie licencji.

4.4. Wyłącznie Licencjobiorca jest upoważniony do używania dźwięków. Prawa Licencjobiorcy NIE są zbywalne. Jakakolwiek odsprzedaż, ponowne licencjonowanie lub inne formy dystrybucji dźwięków, zarówno istniejących, jak i zmodyfikowanych, są surowo zabronione. Nie masz prawa sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, dzierżawić, przypisywać, przesyłać ani pobierać z dowolnego serwera, ani przekazywać żadnych dźwięków innemu użytkownikowi ani do użytku w jakimkolwiek konkurencyjnym produkcie.

4.5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność dźwięków do określonego celu Licencjobiorcy.

4.6 W przypadku KLIENTA KORPORACYJNEGO:

Licencja reguluje kwestie dotyczące wydawania oryginalnych utworów z wykorzystaniem dźwięków i wyprodukowanych przez firmę lub nazwę studia. Istnieje możliwość dodania indywidualnych nazw. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba w organizacji ma zamiar używać dźwięków wyprodukowanych pod własnym nazwiskiem, musi uzyskać umowę licencyjną na zakup innego produktu. Instytucje i placówki, takie jak szkoły, uczelnie lub placówki oświatowe, mogą zakupić licencję dla wielu użytkowników, na którą możemy udzielić rabatu. Jeśli jesteś klientem korporacyjnym i masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:

e-mail

4.7 Licencja z BEZPŁATNYMI PRÓBAMI:

Aby dać Ci wyobrażenie o tym, co zawiera pełny pakiet wersji, udostępniamy bezpłatne próbki. Próbki służą wyłącznie do celów demonstracyjnych, ale dla Twojej wygody i szacunku jesteś upoważniony do korzystania z nich w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Jedyną rzeczą, którą musisz wiedzieć i zrobić, jest uznanie i uznanie Lucid Samples jako właściciela próbki, których użyłeś do stworzenia utworu, miksu lub do innych celów.

Reasumując, przyznając nam kredyt na próbki, masz prawo do swobodnego ich wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, jeśli chcesz okazać swoją wdzięczność, możesz zakupić pakiet próbek komercyjnych, z którego pochodzą bezpłatne próbki przedstawione. To nam pomoże i zmotywuje do tworzenia kolejnych promocyjnych paczek sampli dla społeczności DJ-ów i producentów muzycznych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące licencji, sposobu jej wykorzystania lub inne pytania, napisz do nas na adres e-mail:

e-mail

5. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW

5.1 Licencja standardowa w przypadku PRÓBEK PŁATNYCH:

Kto jeszcze może korzystać z dźwięków z zakupionego przeze mnie produktu?

Wyłącznie ORYGINALNY NABYWCA ma prawo do komercyjnego wykorzystywania dźwięków, przy czym nie masz prawa SPRZEDAWAĆ dźwięków ani udostępniać ich bezpłatnie osobom trzecim. Jeśli to zrobisz, taka osoba trzecia będzie zobowiązana do zapłaty tantiem na rzecz Passion Connection LTD. w przypadku komercyjnego wykorzystania dźwięków. W ten sposób naruszasz prawo i możesz zostać ukarany wysoką grzywną . Co więcej, nie masz uprawnień do umieszczania próbek w sieci/stronach internetowych z torrentami lub udostępnianiem plików.

5.2 W zamian za płatność na rzecz nas odpowiedniej opłaty za produkt, udzielamy niewyłącznej licencji na pobranie jednego produktu i wykonanie jednej kopii produktu do własnych celów tworzenia kopii zapasowych.

5.2 Zgadzasz się sam ani przez jakąkolwiek stronę trzecią nie rozpowszechniać, sprzedawać, pożyczać ani komercyjnie wykorzystywać całości lub jakiejkolwiek części produktu lub Witryny, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej umowie, dezasemblować, dekompilować, dostosowywać, modyfikować lub łączyć całości lub jakiejkolwiek części produktu. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek modyfikacji całości lub jakiejkolwiek części produktu z zamiarem dalszej dystrybucji, sprzedaży.

5.3 Podejmowanie produktów Lucidsamples są podejmowane na własne ryzyko. W żadnym wypadku Passion Connection LTD. lub którykolwiek z jej funkcjonariuszy, dyrektorów lub pracowników ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika jakichkolwiek próbek. Obejmuje to między innymi utratę dochodów, utratę danych, wypadki podczas słuchania treści, uszkodzenia urządzeń audio/komputerowych lub danych na nich przechowywanych w wyniku pobrań lub wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały i są spowodowane. przez czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia. Zgadzasz się zabezpieczyć przed wszystkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami i / lub kosztami (w tym między innymi opłatami prawnymi) wynikającymi z korzystania z głowy do próbek lucidsamples.com lub jeśli nie przestrzegasz warunków tej umowy.

Passion Connection Sp. zdecydowanie zaleca, aby użytkownik podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas chodzenia, pozostając przez cały czas czujnym i czujnym na otoczenie.

6. POBIERANIE PRODUKTÓW LUCIDSPRZYKŁADÓW

6.1 Po przetworzeniu płatności za pośrednictwem Witryny produkt można pobrać przez okres 72 godzin. Po upływie tego okresu żałujemy, że nie będziesz mógł pobrać produktu, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

6.2 Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub serwery, które ją udostępniają, będą działały nieprzerwanie lub będą wolne od błędów, ani że będziesz mieć dostęp do swojego konta w celu pobrania produktu przez cały czas.

6.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za niesprawność produktu, jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań technicznych określonych na naszej Stronie internetowej.

6.4 Jeśli nie możesz pobrać produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta przez e-mail:

e-mail

Pamiętaj, aby się zidentyfikować i podać szczegóły napotkanego problemu.

6.5 Passion Connection Sp. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy autoryzacji pobierania; w takim przypadku wszelkie otrzymane płatności zostaną zwrócone.

6.6 Passion Connection Sp. zapewnia możliwość zamówienia próbek płyt CD/DVD, z dodatkowym kosztem wysyłki. Należy pamiętać, że zdjęcia prezentowane na produktach nie są częścią produktów, nie są wysyłane do klienta w przypadku wybrania wysyłki pocztą. Te obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

7. NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE STRON INTERNETOWYCH LUCIDSAMPLES

7.1 Nie wolno nadużywać naszej Witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Witryną. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

7.2 W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie.

7.3 Dostęp do niektórych obszarów naszej Witryny jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do obszarów naszej Witryny, a nawet całej naszej Witryny, według własnego uznania.

7.4 Jeśli udostępnimy Ci identyfikator użytkownika i hasło, aby umożliwić Ci dostęp do zastrzeżonych obszarów naszej Witryny lub innych treści lub usług, musisz upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne. Przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce pod Twoim identyfikatorem użytkownika lub hasłem.

7.5 Możemy wyłączyć Twój identyfikator użytkownika i hasło według własnego uznania lub w przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad lub warunków regulujących korzystanie z naszej Witryny lub innych zobowiązań umownych wobec nas.

8. PASSION CONNECTION Sp. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Passion Connection LTD. odpowiedzialność wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć ceny zakupu zakupionego produktu.

8.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą.

8.3 W żadnym wypadku Passion Connection LTD. lub którykolwiek z jego funkcjonariuszy, inwestorów, dyrektorów lub pracowników, ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć po stronie użytkownika lub osoby trzeciej, w tym między innymi za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w połączenia z Serwisem lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkuje korzystaniem z Serwisu i wszelkich stron internetowych z/do niego połączonych oraz wszelkich materiałów na nim zamieszczonych. Obejmuje to między innymi utratę dochodów, danych, zysków, wartości firmy, umów, wykorzystanie pieniędzy lub stratę lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z przerwami w działalności, wypadkami podczas słuchania treści, uszkodzeniami urządzeń audio/komputerowych lub dane na nich przechowywane, wynikające z pobrań lub z powodu wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność w związku z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z Witryny lub dowolnej witryny powiązane z/do Witryny lub za jakiekolwiek inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe i spowodowane przez czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia.

8.4 W przypadku, gdy produkt zawiera łącza lub odniesienia do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, te łącza lub odniesienia mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie transakcje, które masz z takimi stronami trzecimi, będą odbywać się na ich warunkach (jeśli takie istnieją). Prosimy nie kierować do nas żadnych obaw dotyczących dostarczonych przez nich materiałów.

8.5 Passion Connection Sp. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak typu „odmowa usługi” (ang. DOS), wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem z naszej Witryny lub pobieraniem wszelkich materiałów na nim zamieszczonych lub dowolnej witryny, do której prowadzi link.

8.6 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje w tej Witrynie były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie zobowiązujemy się do zapewnienia, że Witryna pozostanie dostępna lub że materiały w tej Witrynie będą aktualizowane.

9. WARUNKI I ROZWIĄZANIE LICENCJI

9.1 Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez czas nieokreślony, ale wygaśnie natychmiast i automatycznie, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej umowie. W takim przypadku będziesz musiał zniszczyć wszystkie materiały skopiowane lub pobrane z naszych Witryn i potwierdzić nam na piśmie, że to zrobiłeś.

9.2 Jeśli w dowolnym momencie w okresie obowiązywania umowy nie będziemy domagać się ścisłego wykonania któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z umowy lub któregokolwiek z niniejszych warunków, lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków, do których jesteśmy uprawnionych na podstawie umowy, nie stanowi to zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwalnia Cię z przestrzegania takich zobowiązań.

9.3 Możemy przenieść, scedować, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zbyć niniejszą umowę lub jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki z niej wynikające, w dowolnym momencie w okresie obowiązywania umowy.

9.4 Nie możesz przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać niniejszą umową ani żadnymi swoimi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

10. OGÓLNE

10.1 Bez uprzedniego powiadomienia może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis. Jesteś związany wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami i Warunkami, którymi jesteś związany.

10.2 Korzystając z naszej Witryny, akceptujesz, że wszelka komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub udzielimy informacji poprzez umieszczenie ogłoszeń w naszej Witrynie.

10.3 Niniejsze warunki wraz z naszą polityką prywatności stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z naszej Witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej Witryny.

10.4 Wszelkie inne pytania, uwagi lub zapytania prosimy kierować na adres e-mail:

e-mail

11. PRAWO WŁAŚCIWE

Umowy kupna i sprzedaży produktów za pośrednictwem Witryny podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające z takich umów lub z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

12. POLITYKA ZWROTÓW I ANULACJI

Oferujemy towary niematerialne i nieodwołalne. Zakupione produkty nie podlegają zwrotowi. Nie ma anulowania zamówień online. Zdarzają się jednak przypadki, w których można dokonać zwrotu:

- produkt nie został dostarczony (problemy z wysyłką)

- był uszkodzony (pliki uszkodzone) i nie możemy dostarczyć Ci w pełni działających plików

Wszelkie wpłaty dokonane na www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl nie podlegają zwrotowi.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do przydatności zamawianego produktu, posłuchaj demonstracji produktu na tej stronie internetowej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.

13. INFORMACJE O NAS

Passion Connection Sp.
44 Broadway
Londyn
E15 1XH
Zjednoczone Królestwo
Lucidsamples to marka i dział handlowy Passion Connection LTD.
Numer rejestracyjny firmy: 8252252, zarejestrowana w Anglii i Walii.

Strony internetowe www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl są własnością Passion Connection LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyślij do nas e-mail:

Poczta

Ostatnia modyfikacja czerwiec 2015

Nie powielaj ani nie rozpowszechniaj w żadnej formie.